ಡಿ.ಬಾಸ್ ಮನವಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ; ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ..! #Karnataka #Zoo #Animals #adoption #D.boss

Thu, Jun 10, 2021